Banku Mandiri, maske banku Indonézia nian, sira mos halo rame no hatudu solidariedade ba Timor-nia festa liberdade. Foto@ ekipa.sapo.tl